اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول
سلمان عمرانی
سلمان عمرانی
استادیار دانشگاه امام صادق علیه السلام

حقوق جزا و جرم‌شناسی

  • emraniisu.ac.ir
سردبیر
توکل حبیب زاده
توکل حبیب زاده
دانشگاه امام صادق علیه السلام

حقوق بین الملل

  • t_habibzadehisu.ac.ir
مدیر داخلی
محمد هاشمی سیاوشانی
محمد هاشمی سیاوشانی
مدیر داخلی

حقوق عمومی

  • moh.hashemi74gmail.com
اعضای هیات تحریریه
حمید بهرامی احمدی
حمید بهرامی احمدی
دانشگاه ولیعصر

حقوق خصوصی

  • bahramy.hamidgmail.com
خیرالله پروین
خیرالله پروین
دانشگاه تهران

حقوق عمومی

  • khprvinut.ac.ir
محمدجواد جاوید
محمدجواد جاوید
دانشگاه تهران

حقوق عمومی

  • jjavidut.ac.ir
رضا موسی ‎زاده
رضا موسی ‎زاده
دانشکده امورخارجه

حقوق بین الملل

  • rmousazadeh8gmail.com
سیدمصطفی سعادت‎ مصطفوی
سیدمصطفی سعادت‎ مصطفوی
دانشگاه امام صادق علیه السلام

حقوق خصوصی

  • m.mostafaviisu.ac.ir