دوره و شماره: دوره 3، شماره 1 - شماره پیاپی 4، اردیبهشت 1396، صفحه 5-185 

مقاله تخصصی

مسؤولیت مدنی ناشی از حوادث وسایل نقلیه در پرتو قانون جدید بیمه اجباری مصوب 1395

صفحه 5-38

10.30497/leg.2017.2639

احمد فرهانی؛ محمد حسین اسفندیار پور


بررسی ماهیت و مسئله تضمین سود در اوراق مشارکت

صفحه 39-62

10.30497/leg.2017.2640

محمد روشن؛ مجتبی جهان تیغی


تحلیل فقهی و حقوقی ماده‌ی 1013 قانون مدنی و امکان تعمیم آن به انواع امین

صفحه 63-96

10.30497/leg.2017.2641

محسن اسماعیلی؛ سعید اکبرزاده مقدم


شرط عدم رجوع در طلاق رجعی در فقه امامیه و حقوق ایران

صفحه 97-124

10.30497/leg.2017.2642

محمود جمال الدین زنجانی؛ محمدمیلاد بمانیان گاوافشادی


شروط اختصاصی مرابحه در فقه امامیه و حقوق ایران

صفحه 123-158

10.30497/leg.2017.2643

علیرضا عالی پناه؛ بهروز علیزاده


نگرشی جدید به مبانی مسئولیت مدنی در حقوق ایران و فقه امامیه

صفحه 159-185

10.30497/leg.2017.2644

سید مصطفی سعادت مصطفوی؛ محمد جواد پایکاری