دوره و شماره: دوره 2، شماره 1 - شماره پیاپی 2، اردیبهشت 1395، صفحه 5-147 

مقاله تخصصی

مقایسه مزایا و معایب قرارداد استصناع و قرارداد BOT در اجرای پروژه‌های دولتی

صفحه 5-30

10.30497/leg.2016.2609

نجادعلی الماسی؛ سیدمحمد امارتی موسوی


تحدید مسئولیت متصدی حمل و نقل دریایی در حقوق ایران و کنوانسیون‌های بین‌المللی

صفحه 31-54

10.30497/leg.2016.2611

محسن ایزانلو؛ مرتضی بهادران شیروان؛ علی مهاجرانی


مبانی فقهی و حقوقی پرداخت نفقه به زن در ایام عده وفات

صفحه 55-76

10.30497/leg.2016.2613

سیدمصطفی سعادت مصطفوی؛ ابراهیم جلالیان


شرکت یک نفره در حقوق ایران و کامن‌لا

صفحه 77-100

10.30497/leg.2016.2622

بهزاد پورسید؛ مجتبی شفیع زاده


عدم اختصاص بودجه‌ مصوب قانونی نهادهای عمومی غیردولتی (مطالعه‏ موردی بودجه قطارهای شهری)

صفحه 101-124

10.30497/leg.2016.2625

سیّدمحمّدمهدی غمامی؛ محمّدطه خرّاطها


مفهوم بیمه کافی در حقوق حمل و نقل هوایی

صفحه 125-147

10.30497/leg.2016.2626

مسعود امانی؛ محسن عابدینی