سازوکارهای حق دسترسی به اطلاعات بودجه در نظام حقوقی ایران و اتحادیه اروپا

نوع مقاله : مقاله تخصصی

نویسندگان

1 معاون پژوهشی و عضو گروه حقوق عمومی و بین‌الملل دانشکده حقوق دانشگاه امام صادق (ع)

2 کارشناس ارشد حقوق عمومی

کلیدواژه‌ها