بررسی تطبیقی نهاد سازش در حقوق ایران و حقوق تجارت بین‌الملل

نوع مقاله : مقاله تخصصی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی(رحمة الله علیه)

2 عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

بروز اختلاف در روابط تجاری بین‌المللی امری غیرعادی تلقی نمی‌شود. ازاین‌رو باید برای حل‌وفصل اختلافات، پیش از مراجعه به راه‌حل‌هایی که با مشکل روبروست، «روش‌های جایگزین حل‌وفصل اختلاف» همچون «سازش» موردتوجه قرار گیرد. در همین راستا «قانون نمونه سازش تجاری بین‌المللی» در سال 2002 به تصویب «آنسیترال» رسید. از دگر ‌سو، در حقوق ایران نیز، نهادی به نام «سازش» وجود دارد که وظیفه‌ی حل‌وفصل اختلاف میان طرفین منازعه را بر عهده دارد. حال سؤالی که در این خصوص پدید می‌آید آن است که: «مقررات مربوط به سازش در حقوق تجارت بین‌الملل تا چه میزان با مقررات مربوط به سازش در حقوق ایران منطبق است؟» با توجه به آنچه که در این پژوهش به آن پرداخته شد باید گفت که نهاد سازش در حقوق ایران و حقوق تجارت بین‌الملل تا حدود زیادی باهم منطبق هستند و تنها تفاوت شکلی آن را می‌توان در لزوم وجود سازشگر در حقوق تجارت بین‌الملل دانست. روش تحقیق این پژوهش توصیفی-تحلیلی با استفاده از مطالعات کتابخانه‌ای بوده و از طریق کتاب‌ها و مقالات در دسترس و مرتبط با موضوع موردتحقیق صورت گرفته است.

کلیدواژه‌ها

 1.  فارسی:

  1. امامی، سید حسن. (1352) حقوق مدنی. جلد 1 و 2. تهران: کتاب‌فروشی اسلامیه.
  2. انوری، حسن.( 1382) فرهنگ بزرگ سخن. جلد 5. تهران: انتشارات سخن.
  3. بروجردی عبده، محمد.( 1380) حقوق مدنی. تهران: مجمع علمی و فرهنگی مجد.
  4. تاجانی، بهرام.( 1388) مجموعه قوانین و مقررات مربوط به آئین دادرسی مدنی. تهران: انتشارات اندیشه عصر.
  5. تقی زاده، ابراهیم و رضا تقی زاده.( 1391) بررسی گزارش اصلاحی در حقوق ایران. تهران: جاودانه،.
  6. جعفری لنگرودی، محمدجعفر.( 1385) ترمینولوژی حقوق. تهران: کتابخانه گنج دانش.
  7. —. حقوق مدنی (رهن و صلح). (1370)تهران: نشر ابن‌سینا.
  8. —. دائرة‌المعارف علوم اسلامی.( 1381) جلد 2 و 3. تهران: گنج دانش،.
  9. —. مبسوط در ترمینولوژی حقوق.( 1378) جلد 3. تهران: کتابخانه گنج دانش.
  10. حسنی، محمدمهدی. چه بگویم؟ (حقوقی، ادبی و اجتماعی).( 1389) 26 فروردین. آخرین مشاهده: 30/10/1395 http://hassani.ir/post-296.aspx.
  11. حیاتی، علی عباس.( 1384) شرح قانون آیین دادرسی مدنی. تهران: نشر سلسبیل.
  12. دهخدا، علی‌اکبر. لغتنامه دهخدا.( 1373) جلد 9. تهران: موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.
  13. شمس، عبدالله.( 1387) آیین دادرسی مدنی. جلد 2 و 3. تهران: انتشارات دراک.
  14. شیروی، عبدالحسین.( 1391) حقوق تجارت بین‌الملل. تهران: سمت.
  15. —. حقوق تطبیقی.( 1385) تهران: سمت.
  16. طاهری، حبیب‌الله. حقوق مدنی. جلد 4. قم: دفتر انتشارات اسلامی، 1418 ه.ق.
  17. عدل، مصطفی.( 1342) حقوق مدنی. تهران: امیرکبیر.
  18. عمید، حسن. فرهنگ فارسی عمید.( 1389) تهران: انتشارات راه رشد.
  19. کاتوزیان، ناصر. اعتبار امر قضاوت شده در دعوای مدنی.( 1376) جلد 5. تهران: انتشارات دادگستر.
  20. —. حقوق مدنی؛ عقود معین مشارکتها-صلح.( 1391) جلد دوم. تهران: کتابخانه گنج دانش.
  21. کریمی، عباس. آیین دادرسی مدنی.( 1389) تهران: مجد.
  22. گروه پژوهشگران کاو اندیش. نظام حقوقی انگلستان (برگردان نسرین مهرا).( 1389) تهران: میزان.
  23. متین دفتری، احمد. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی.( 1388) جلد 1. تهران: مجد.
  24. مدنی، سید جلال‌الدین. آیین دادرسی مدنی.( 1368) جلد 2. تهران: انتشارات گنج دانش.
  25. مستأجران، الهام. مطالعه تطبیقی صلح دعوی در حقوق ایران و انگلستان.( 1392) پایان‌نامه کارشناسی ارشد، قم: دانشگاه قم.
  26. معاونت آموزش قوه قضائیه. سازش و داوری در شوراهای اختلاف.( 1386) قم: نشر قضا.
  27. معین، محمد. فرهنگ فارسی معین.( 1360) جلد 1 و 2. تهران: موسسه انتشارات امیرکبیر.
  28. نفیسی، علی‌اکبر. فرهنگ نفیسی.( 1317) جلد 3. 5 جلد. تهران: شرکت سهامی چاپ رنگین.
  29. نوبخت، یوسف. اندیشه‌های قضائی.( 1370) تهران: انتشارات کیهان.
  30. نوربخش، سید داود. بررسی فقهی و قانونی صلح و سازش و نهادهای مرتبط در حقوق موضوعه ایران. (1391) پیان نامه کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.
  31. یلفانی، علی‌اکبر. شرح و تفسیر قوانین دادرسی مدنی.( 1391) جلد 1. تهران: گنج دانش.

  انگلیسی:

  1. Black, Henry Campbell . BLACK'S LAW DICTIONARY. 6th. MINN: WEST PUBLISHING CO, 1990.
  2. A.Martin, Elizabeth. A Dictionary of LAW. 5th. London: OXFORD, 2001.
  3. Chatterjee, C, and A Lefcovitc. Alternative dispute resolution. -: Routledge, 2005.
  4. Collins, huge. Regulating Contracts. 1st. London: Oxford University Press, 1999.
  5. Rowley, chris. "conciliation" the informed student guide to HRM. London: city university, 2002.
  6. Thierer, Adam. Judgent Day: The case for alternative dispute resolution. London: Adam smith institute, 1992.
  7. UNCITRAL. (2004). UNCITRAL Model Law on International Commercial Conciliation with Guide to Enactment and Use. New York: United Nations.
  8. UNCITRAL. UNCITRAL Conciliation Rules (1980). http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/arbitration/1980Conciliation_rules.html
  9. UNCITRAL. UNCITRAL Model Law on International Commercial Conciliation (2002).http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/arbitration/2002Model_conciliation.html