امتداد قواعد امانت در حقوق تجارت ایران با مطالعه تطبیقی در حقوق تجارت مصر

نوع مقاله : مقاله تخصصی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد حقوق

چکیده

از آنجایی که عنصر اصلی در تحقق امانت، رضایت و اذن مالک یا قانون گذار برای استیلاء و تصرفِ امین است، رابطه امانی به موارد مصرح در قانون مدنی محدود نمی‌شود، بلکه این رابطه در قوانین دیگر از جمله قانون تجارت نیز به چشم می‌خورد. با این حال، آثار موجود بیشتر به وضعیت امین در حقوق مدنی پرداخته است و به مصادیق و احکام امین در سایر عرصه ها از جمله حقوق تجارت توجهی ننموده است. در این مقاله این مصادیق ذیل دو عنوان امنای تاجر و امنای غیر تاجر احصا و آثار و احکام آن در امتداد قواعد امانت مورد مطالعه قرار گرفته است و در راستای این  مقایسه بیان شد که احکام و آثار امین مدنی و تجاری یکسان بوده و امانت در حقوق مدنی و حقوق تجارت از نظام واحدی تبعیت می کنند و در مواردی که قانون تجارت برای امین تجاری مسئولیت سنگین تری را در نظر گرفته است، موجب بهم خوردن این نظام نمی گردد و دلیل اعمال مسئولیت بیشتر این می باشد که در مصادیق امنای تجاری به علت اقتضائات شغلی و حرفه ای بودن و مدعی بودن در تخصص خویش، تعهد به نتیجه می کند بنابراین بدیهی است که مسئولیت وی بیشتر از سایر امنا باشد. این نتیجه به خوبی در قانون تجارت مصر منعکس شده است و قانونگذار مصری، برخورد واحد با امنای تجاری داشته است که در قانون تجارت ما نوعی آشفتگی و عدم انسجام به چشم می خورد که شایسته است در اصلاحات بعدی قانون تجارت مورد توجه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

 1. اسکینی، ربیعا (1377)، حقوق تجارت، تهران: انتشارات سمت، چاپ اول، ج2
 2. اسکینی، ربیعا(1378)، حقوق تجارت(کلیات، معاملات تجاری، تجار و ساماندهی فعالیت تجاری)،تهران: انتشارات سمت، ج1
 3. اعظمی‌زنگنه، عبدالحمید(1353)، حقوق بازرگانی، به سعی و اهتمام سهراب امینیان، بی جا
 4. جعفری لنگرودی، محمد جعفر(1378)، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، تهران:کتابخانه گنج دانش، چاپ اول، ج1و5
 5. جعفری لنگرودی، محمدجعفر(1389)،حقوق تعهدات ، تهران: انتشارات گنج دانش،چاپ چهارم
 6. حسنی، حسن(1387)، حقوق تجارت، تهران: نشر میزان، چاپ ششم
 7. راستین، منصور(1353)، حقوق بازرگانی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، چاپ سوم
 8. ستوده تهرانی، حسن(1375)، حقوق تجارت، تهران: نشر دادگستر، ج 2
 9. ستوده تهرانی، حسن(1380)، حقوق تجارت، تهران: نشر دادگستر، ج 4
 10. شهیدی، مهدی(1375)، مجموعه مقالات حقوقی ، مقاله برخورد مقررات قانون مدنی و تجارت، تهران: نشر حقوقدان
 11. شهیدی، مهدی(1387)، مجموعه مقالات حقوقی، تهران: انتشارات مجد، چاپ دوم
 12. صفایی، سید حسین و قاسم زاده،سیدمرتضی(1387)، حقوق مدنی، اشخاص و محجورین، تهران: انتشارات سمت، چاپ چهاردهم
 13. عبادی، محمد علی(1373)، حقوق تجارت، تهران: انتشارات گنج دانش
 14. علی آبادی، عبدالحسین(1372)، موازین قضایی هیئت عمومی‌دیوان عالی کشور، تهران: حسینیه ارشاد
 15. عمید، حسن(1363)، فرهنگ فارسی عمید، تهران: انتشارات امیر کبیر، چاپ اول
 16. عیسائی تفرشی، محمد(1378)، مباحثی تحلیلی از حقوق شرکت های تجاری، تهران:انتشارات دانشگاه تربیت مدرس، ج 1
 17. عیسائی تفرشی، محمد(1386)، مباحث تحلیلی ازشرکت های تجاری، تهران: انتشارات دانشگاه تربیت مدرس، چاپ اول، ج2
 18. فروحی، حمید(1372)، حقوق تجارت(شرکت های سرمایه ای)،  تهران: انتشارات روزبهان، ج 1و2
 19. کاتبی، حسینقلی(1380)، حقوق تجارت، تهران: انتشارات گنج دانش، چاپ نهم
 20. کاتوزیان، حقوق مدنی(1376)، دوره حقوق مدنی (عقود معین )، تهران: انتشارات مدرس، چاپ دوم، ج4
 21. کاتوزیان، ناصر(1388)، قواعد عمومی قراردادها، تهران: شرکت سهامی‌ انتشار، جلد 2
 22. کاتوزیان، ناصر(1389)، دوره حقوق مدنی(عقود معین)، تهران:  شرکت سهامی‌ انتشار ،چاپ ششم، ج 4
 23. نصیری، مرتضی(1370)، حقوق چند ملیتی، تهران: نشر دانش امروز

مقالات:

 1. احمدی سجادی، سید علی(بهار 1378 ) ،« ماهیت حقوقی نمایندگی تجاری و مصادیق آن در حقوق ایران »، مجله مجتمع آموزش عالی، شماره 1
 2. اسکینی، ربیعا؛ بهنام فرید، دل افروز(بهار 1390)، «ساختار و ماهیت حقوقی حق العمل کاری»، مجله حقوقی دادگستری، شماره 73
 3. پاسبان، محمد رضا(بهار و تابستان 1389)، « اهلیت شرکت های تجاری و حدود و اختیارات مدیران شرکت های تجاری» ، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی ، شماره51
 4. عرفانی، محمود(تابستان 1378)، «مدیریت شرکت سهامی»، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره 44
 5. عرفانی، محمود(تابستان 1378)، «مدیریت شرکت سهامی»، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره 44
 6. فخاری، امیرحسین(1388)، «سخنی درباره رأیی که در زمینه مسئولیت متصدی حمل ونقل دریایی صادر شده»، مجله تحقیقات حقوقی ، شماره 49
 7. قنواتی، جلیل و عیسائی تفرشی، محمد(1380)، «رابطه نهاد نمایندگی با نهادهای حق العمل کاری، عاملی و دلالی»، مجتمع آموزش عالی قم،شماره11
 8. قنواتی، جلیل؛ تفرشی، محمد عیسی(زمستان 1380)، «رابطه نهاد نمایندگی با نهاد های حق العمل کاری، عاملی و دلالی»، مجله مجتمع آموزش عالی قم، شماره 11
 9. قهرمانی، نصرالله(بهار و تابستان 1383)، « ماهیت حقوقی دلالی در حقوق تجارت»، مجله کانون وکلا، شماره 184و185
 10. مهاجریان، عباس(1354)، «مدیران در شرکت های سهامی»، مجله کانون وکلا، شماره 33
 11. نعیمی، عمران(بهار 1389)، «نمایندگی تجاری»، فصلنامه حقوق دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، دوره 20، شماره 1
 12. نقی زاده باقی، پیام(مهر،آبان، آذر،دی 1390)، «ماهیت حقوقی قرارداد حمل و نقل و مسئولیت متصدی آن»، مجله تعالی حقوق، شماره های 13 و14

جزوات و پایان نامه ها:

 1. امیری قائم مقامی، عبدالحمید(1391)، جزوه درسی درس حقوق تجارت1، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
 2. فخاری، امیرحسین(1362)، جزوه حقوق تجارت1، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی