بررسی ماهیت حقوقی و آثار فاکتورینگ در حقوق آمریکا و انگلیس

نوع مقاله : مقاله تخصصی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(علیه السلام)

2 کارشناس ارشد حقوق خصوصی

چکیده

فاکتورینگ به عنوان یکی از قدیمی ترین و رایج ترین شیوه های تامین مالی، در تجارت جهانی امروز از جایگاه ویژه ای برخوردار است.گسترش دایره تجارت بین الملل  و در نتیجه آن بروز مسائل این نوع از تجارت، اهمیت فاکتورینگ را بیش تر می کند. مسائلی همچون عدم آشنایی با زبان و مجموعه قوانین کشور طرف قرارداد، تاخیر در وصول کالا و همین طور تاخیر در زمان تادیه ثمن و در نهایت نیاز به تامین منابع مالی گسترده. ریشه فاکتورینگ امروزی به انگلستان و سپس آمریکا بر می گردد. مقاله حاضر نیز به بررسی ماهیت و اقسام و آثار فاکتورینگ در این دو کشور خواهد پرداخت. لذا ابتدا ماهیت فاکتورینگ از حیث پیشینه و اقسام آن در نظام حقوقی آمریکا و انگلستان را مورد بررسی قرار می دهد. سپس ماهیت حقوقی فاکتورینگ و احتمالات مختلفی که در حقوق کامن لا برای آن بر شمرده شده  تشریح خواهد شد. اهم قوانین دو کشور مورد بررسی قرار می گیرد و در نهایت آثار فاکتورینگ بر طرفین قرارداد و همچنین بر اشخاص ثالث  بر اساس قوانین ملی و کنوانسیونهای یونیدرویت و آنسیترال معلوم میگردد.
      رویه قضایی را در هر دو نوع با حق رجوع و بدون حق رجوع، یک بیع طلب می داند. در حالی که غالب قضات آمریکایی، فاکتورینگ با حق انگستان فاکتورینگ رجوع را یک قرض همراه با وثیقه می دانند. فاکتورینگ به عنوان یک قرارداد خصوصی تابع اصل آزادی اراده است و تنها قواعد ماهوی داخلی کشورها بر اراداه طرفین توفّق دارد. آنسیترال و یونیدرویت نیز با وجود اهمیت خود تنها به وضع قوانین شکلی می پردازند. در اثر فاکتورینگ میان عامل و فروشنده یک رابطه حقوقی برقرار می شود که برای طرفین حاوی تعهدات و حقوقی است که مبنای آن را تراضی طرفین تشکیل می دهد. همچنین فاکتورینگ بر بدهکار نیز اثر گذار است.

کلیدواژه‌ها

Callender, Jeff. (2001). Factoring SmallReceivables . 5th Edition  Soundview Funding Crop, June.
Callender, Jeff. (2002). FactoringWisdom Soundview Funding Corp,May.
Callender, Jeff. (2003). FactoringFundamentals: How You Can MakeLarge Payments in Small Receivables.Soundview Funding Corp, Jan.
Edmister, R. O. (1998). Finacial Institution Markets & Management.London: Mc Grow Hill .
Freddy Salingger F.C.A. (1999). Factoring: The Law and Practice of Invoice Finance. London: Sweet & maxwell
Hill, Donna. (1992). Factoring Becomes Fashionable. The Secured Lender, March/April.
Robinson, R. and Writhsman, D. (1989).Financial Markets, The Accumulating and Allocationg Wealth. London: McGraw-Hill.
Salinger, Freddy. (1998). Factoring and the Lending Bank. London: Tolley Publishing Co.
Smith, G. (1993). Financial Assets, Markets and Institutions. London: Mc Grow Hill.
Van Horen, J.C. (1970). Fuction and Analysis & Capital Market Rates. New Jerscy: Pratice Hall.
Westlake, Melvyn. (1975). Factoring. Financial Times Management, June.
Working Group. (2000). Credit Ratings and Complementary Sources of CreditQuality Information. August.
Silverman.Herbert.factoring: its legal aspects and economic justification,available at: www.scholarship.law.duke.edu last seen: 1/9/2015
B,Papadimitriou, community-based factoring companies, available at www.SSRN.com last seen:1/9/2015
W.Hurd Hillyer.(2001), Four Centuries of Factoring, Oxford Hist Studies
J.philips,Ronnic,community-based factoring companies and small business lending,available at: www. Ssrn. Com, last seen:12/6/2015
Unidroit Convention on International Factoring(1988), available at: lexmercatoria.org, last seen: last seen: 1/9/2015
Moore, Carrolg,(1959), FACTORING-A UNIQUE AND IMPORTANT FORM OF FINANCING AND SERVICE, available at: http://heinonline.org, last seen: last seen: 1/9/2015
Property act Spasić, Ivanka and associates,FACTORING - INSTRUMENT OF FINANCING IN BUSINESS PRACTICE –SOME IMPORTANT LEGAL ASPECTS, Ekonomska istraživan
UNIDROIT Secretariat(2009), Explanatory Note on UNIDROIT CONVENTION ON INTERNATIONAL FACTORING, , available at: lexmercatoria.org, last seen:1/9/2015
Hedy H.R(2002), Huang,Compare and Contrast: The Uncitral convention on the assignment of receivable in international trade and the Unidroit convention on international factoring,Available at :http://law.alphaleader.com, last seen:1/9/2015
Bazinas, Spiro,(1998), AN INTERNATIONAL LEGAL REGIME FOR RECEIVABLES FINANCING: UNCITRAL’S CONTRIBUTION. DUKE JOURNAL OF COMPARATIVE & INTERNATIONAL LAW