توقیف اموال دولتی در حقوق ایران و تجارت بین الملل

نوع مقاله : مقاله تخصصی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه بوعلی سینا

2 کارشناس ارشد حقوق خصوصی

چکیده

 مصونیت توقیف اموال دولتی به عنوان یک اصل کلی شناخته شده است. اما در برخی مواقع دیده می شود که دعاوی جهت توقیف اموال مؤسسات یا شرکت های دولتی مطرح می‌شود. حال این سؤال به ذهن می‌رسد که آیا اموال مؤسسات و شرکت های دولتی مشمول اصل مصونیت اموال دولت هاست. آیا می توان به سبب تعهدات شرکت ها‌ی دولتی اموال دولت ها را توقیف نمود؟ از آنجایی که اموال مؤسسات دولتی رابطه تنگاتنگی با اموال دولت دارند، بحث در مورد توقیف این اموال وابسته به مشروعیت طرح دعوی علیه دولت است. علاوه بر این بحث به رسمیت شناختن شخصیت حقوقی این نهادها نیز از اهمیت بالایی برخوردار است، چرا که در صورتی که برای این نهادها شخصیت حقوقی مستقل قائل شویم بحث توقیف دیگر اموال دولت وجاهت حقوقی نداشته و نهاد مربوطه خود مسئول جبران خسارات وارده است. به نظر می رسد که در عرصه بین المللی فعالیت شرکت های دولتی مبین اعمال تصدی گری است و لذا مشمول اصل مصونیت اموال دولت ها نمی شود. همچنین اموال دولت ها به سبب تعهدات تجاری مؤسسات و شرکت های دولتی قابل توقیف است.

کلیدواژه‌ها

1.  اسکینی ربیعا(1389)، جزوه حقوق تجارت بین الملل، دانشگاه امام صادق (علیه السلام)
2.  انصاری مسعود و محمد علی طاهری(1384)، دانشنامه‌ی حقوق خصوصی، تهران: انتشارات محراب فکر، چاپ اول، ، ج 3
3.  پورسید بهزاد(1389)، جزوه حقوق تجارت 5، تهران: دانشگاه امام صادق(علیه السلام)
4.  جعفرى لنگرودى محمّد جعفر(1372)، ترمینولوژى حقوق، تهران: کتابخانه‌ی گنج دانش، چاپ ششم،
5.  جعفرى لنگرودى محمد جعفر(1378)، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، تهران: کتابخانه‌ی گنج دانش، چاپ اول، ج 1
6.  دهخدا علی اکبر(1343)، لغت نامه، تهران: چاپخانه‌ی دانشگاه تهران، ج 14
7.  رضایی رجانی ولی الله(1385)، اجرای احکام مدنی، تهران: انتشارات جاودانه، چاپ اول
8.  رضایی زاده محمد جواد(1385)، حقوق اداری 1، تهران: نشر میزان، چاپ اول
9.  طباطبایی مؤتمنی منوچهر(1387)، حقوق اداری، تهران: انتشارات سمت، چاپ چهاردهم
10.  عباسی بیژن(1389)، حقوق اداری، تهران: نشر دادگستر، چاپ اول
11.  غلامی مجید(1376)، مسئولیت مدنی دولت نسبت به کارکنان خود، تهران: نشر دادگستر، چاپ اول
12.  محسنی عباس(1373)، بررسی قوانین و مقررات مالی، تهران: انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی، چاپ دوم
13.  مصطفوی سید مصطفی(1389) جزوه مسئولیت مدنی، دانشگاه امام صادق (علیه السلام)
قوانین
14.  آیین‌نامه اموال دولتی مصوب 27/4/1372
15. قانون اجرای احکام مدنیمصوب 1/8/56
16.  قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
17.  قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 29/1/1379
18.  قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و ‌فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 11/6/1383
19.  ‌قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/1/1379
20.  قانون بودجه اصلاحی سال 1352 و بودجه سال 1353
21.  قانون تجارت
22.  قانون محاسبات عمومی کشور مصوب1366
23.  قانون مدنی
24.  قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب8/7/1386
25.  قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339
26.  قانون ملی شدن بانک ها مصوب 17/3/1358
27.  قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 15/8 /1365
28.  لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347