کلیدواژه‌ها = اسقاط
اقسام رجوع از وصیت در فقه امامیه و حقوق ایران

دوره 3، شماره 2، آبان 1396، صفحه 5-26

10.30497/leg.2017.2645

محمدحسن صادقی مقدم؛ محمد‌مهدی میرجلیلی