نویسنده = ���������� �������� ��������������
شرط عدم توالد در نکاح دائم در حقوق ایران و فقه امامیه

دوره 5، شماره 2، آبان 1398، صفحه 221-250

10.30497/leg.2019.2818

محمد روشن؛ اسماعیل سیاوش پور