نویسنده = �������� ���������� ��������
نظارت اجتماعی در هیئت‌های مذهبی و نقش آن در پیشگیری از جرم

دوره 6، شماره 1، اردیبهشت 1399، صفحه 255-280

10.30497/leg.2020.2812

سلمان عمرانی؛ حامد زارع شحنه