نویسنده = ������������ ��������
ماهیت قرارداد فورفیتینگ (تنزیل قطعی) در حقوق ایران و آمریکا

دوره 6، شماره 1، اردیبهشت 1399، صفحه 213-254

10.30497/leg.2020.2811

محمدعلی مهدوی‌ثابت؛ سعید حقیقی