نویسنده = ������������������������� ������������ ��������