1. بررسی اصول دادرسی منصفانه درمحاکم کیفری با توجه به قانون آیین‌دادرسی‌کیفری 1392

دوره 6، شماره 1، اردیبهشت 1399، صفحه 153-176

10.30497/leg.2020.2809

حبیب محمدعلی‌زاده اشکلک؛ یاسر رشیدی