نویسنده = ���������� ��������
جایگاه اصل سرعت و روزآمدی مقررات‌گذاری خوب در نظام اداری ایران

دوره 6، شماره 1، اردیبهشت 1399، صفحه 103-120

10.30497/leg.2020.2807

سیّدمحمّدمهدی غمامی؛ وحید معین