نویسنده = ���������������� ����������������
اوصاف ضمانت‌نامه مستقل در حقوق ایران و مقررات بین‌الملل

دوره 5، شماره 1، اردیبهشت 1398، صفحه 73-99

10.30497/leg.2019.2798

علیرضا عالی پناه؛ محمدامین ولیخانی