نویسنده = ������������ ��������
داوری اجباری و مصادیق آن در حقوق ایران

دوره 6، شماره 1، اردیبهشت 1399، صفحه 177-212

10.30497/leg.2020.2810

سهیل طاهری؛ حسین شریف علیایی


ضرورت اصلاح مقررات ورشکستگی

دوره 5، شماره 2، آبان 1398، صفحه 157-192

10.30497/leg.2019.2797

سهیل طاهری؛ حسین بالازاده