نویسنده = ������������ ���������� ��������
ماهیت رسیدگی به امر ورشکستگی

دوره 5، شماره 2، آبان 1398، صفحه 135-156

10.30497/leg.2019.2796

حسین سیمایی صراف؛ امیر شقایق