نویسنده = ������������ ��������������
بررسی نظریه تفکیک قوا در پرتوی نظریه انتصاب و انتخاب

دوره 5، شماره 2، آبان 1398، صفحه 83-103

10.30497/leg.2019.2794

خیرالله پروین؛ ولی‌الله حیدرنژاد