نویسنده = ������ �������������� ����������������
بررسی محدودیت‌‌های خسارت تنبیهی در حقوق ایالات متحد آمریکا

دوره 5، شماره 2، آبان 1398، صفحه 31-50

10.30497/leg.2019.2792

محسن اسماعیلی؛ ابوالفضل قوی البنیه