نویسنده = ���������� �������������� ��������
نظام بازرسی در شرکت‌های تأمین سرمایه

دوره 5، شماره 1، اردیبهشت 1398، صفحه 99-125

10.30497/leg.2019.2789

علیرضا عالی پناه؛ حمید ناصری منشادی