نویسنده = �������� ���������� ������������
ماهیت توقیف قضایی

دوره 5، شماره 2، آبان 1398، صفحه 193-218

10.30497/leg.2019.2788

علیرضا عالی پناه؛ مصطفی جاوید


قواعد عمومی حاکم بر انحلال عقود نیابتی

دوره 5، شماره 1، اردیبهشت 1398، صفحه 41-72

10.30497/leg.2019.2787

علیرضا عالی پناه؛ عادل صالحی عارف


اوصاف ضمانت‌نامه مستقل در حقوق ایران و مقررات بین‌الملل

دوره 5، شماره 1، اردیبهشت 1398، صفحه 73-99

10.30497/leg.2019.2798

علیرضا عالی پناه؛ محمدامین ولیخانی


نظام بازرسی در شرکت‌های تأمین سرمایه

دوره 5، شماره 1، اردیبهشت 1398، صفحه 99-125

10.30497/leg.2019.2789

علیرضا عالی پناه؛ حمید ناصری منشادی