نویسنده = ������������ ��������������
مسئولیت پرداخت صادرکننده در اسناد تجاری

دوره 4، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 95-120

10.30497/leg.2018.2655

علیرضا عالی پناه؛ حمیدرضا حبیبی