نویسنده = �������������� ����������
مبانی فقهی عدم قصاص پدر در قانون مجازات اسلامی

دوره 4، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 73-94

10.30497/leg.2018.2654

سلمان عمرانی؛ حسین حاجی قربانی