نویسنده = ������������ ������ ��������
مطالعه تطبیقی شرط فسخ و فاسخ در فقه امامیه و حقوق ایران

دوره 4، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 29-54

10.30497/leg.2018.2652

جعفر عسگری؛ علی اکبر جعفری