نویسنده = �������������� ����������������
قواعد عمومی حاکم بر عقود اذنی در فقه امامیه و حقوق ایران

دوره 4، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 5-28

10.30497/leg.2018.2651

جواد سرخوش؛ محمدجواد بصیرتی