نویسنده = ���������������� �������� ��������
نگرشی جدید به مبانی مسئولیت مدنی در حقوق ایران و فقه امامیه

دوره 3، شماره 1، اردیبهشت 1396، صفحه 159-185

10.30497/leg.2017.2644

سید مصطفی سعادت مصطفوی؛ محمد جواد پایکاری