نویسنده = �������� ���������� �������������� ����������
شرط عدم رجوع در طلاق رجعی در فقه امامیه و حقوق ایران

دوره 3، شماره 1، اردیبهشت 1396، صفحه 97-124

10.30497/leg.2017.2642

محمود جمال الدین زنجانی؛ محمدمیلاد بمانیان گاوافشادی