نویسنده = ������������ ��������
مطالعه تطبیقی شرط فسخ و فاسخ در فقه امامیه و حقوق ایران

دوره 4، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 29-54

10.30497/leg.2018.2652

جعفر عسگری؛ علی اکبر جعفری


نهاد چیست؟

دوره 2، شماره 2، آبان 1395، صفحه 151-173

10.30497/leg.2016.2638

جان راجرز سرل؛ جعفر عسگری؛ علی مهاجرانی