نویسنده = ������������ ��������
بررسی ماهیت حقوقی و آثار فاکتورینگ در حقوق آمریکا و انگلیس

دوره 2، شماره 2، آبان 1395، صفحه 103-150

10.30497/leg.2016.2637

محمدعلی مهدوی‌ثابت؛ مهدی شاکری