نویسنده = ����������������������� ��������������
ماهیت قرارداد فورفیتینگ (تنزیل قطعی) در حقوق ایران و آمریکا

دوره 6، شماره 1، اردیبهشت 1399، صفحه 213-254

10.30497/leg.2020.2811

محمدعلی مهدوی‌ثابت؛ سعید حقیقی


بررسی تحولات احکام مرور زمان در حقوق کیفری ایران

دوره 5، شماره 2، آبان 1398، صفحه 109-134

10.30497/leg.2019.2795

محمدعلی مهدوی‌ثابت؛ جابر بیگی


بررسی ماهیت حقوقی و آثار فاکتورینگ در حقوق آمریکا و انگلیس

دوره 2، شماره 2، آبان 1395، صفحه 103-150

10.30497/leg.2016.2637

محمدعلی مهدوی‌ثابت؛ مهدی شاکری