نویسنده = ��������������������� ����������
تعیین قانون حاکم بر اهلیت بیگانگان مقیم در خاک ایران

دوره 4، شماره 2، آبان 1397، صفحه 5-26

10.30497/leg.2018.2815

نجادعلی الماسی؛ مرتضی نجف‌آبادی


معیار تعیین مصادیق مستثنی شده از اصل لزوم علم تفصیلی به مورد معامله

دوره 2، شماره 2، آبان 1395، صفحه 83-102

10.30497/leg.2016.2636

حمید بهرامی‌احمدی؛ مرتضی نجف‌آبادی