نویسنده = ��������������������������� ��������
معیار تعیین مصادیق مستثنی شده از اصل لزوم علم تفصیلی به مورد معامله

دوره 2، شماره 2، آبان 1395، صفحه 83-102

10.30497/leg.2016.2636

حمید بهرامی‌احمدی؛ مرتضی نجف‌آبادی