نویسنده = �������������� ����������������
بررسی ماهیت ذمه در فقه امامیه با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران

دوره 2، شماره 2، آبان 1395، صفحه 33-58

10.30497/leg.2016.2628

محمود جمال‌الدین زنجانی؛ محمدجواد شیرازی