نویسنده = ���������� �������������������� ������������
آثار تغییر جنسیت پس از عقد نکاح در حقوق ایران و فقه امامیه

دوره 2، شماره 2، آبان 1395، صفحه 5-32

10.30497/leg.2016.2627

محمد روشن؛ علیرضا ترابی زیارتگاهی