نویسنده = ���������� ��������
شرط عدم توالد در نکاح دائم در حقوق ایران و فقه امامیه

دوره 5، شماره 2، آبان 1398، صفحه 221-250

10.30497/leg.2019.2818

محمد روشن؛ اسماعیل سیاوش پور


وضعیت فقهی و حقوقی شرط عدم توالد و تناسل ضمن عقد نکاح

دوره 4، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 121-140

10.30497/leg.2018.2656

محمد روشن؛ مجتبی جهان تیغی


بررسی ماهیت و مسئله تضمین سود در اوراق مشارکت

دوره 3، شماره 1، اردیبهشت 1396، صفحه 39-62

10.30497/leg.2017.2640

محمد روشن؛ مجتبی جهان تیغی


آثار تغییر جنسیت پس از عقد نکاح در حقوق ایران و فقه امامیه

دوره 2، شماره 2، آبان 1395، صفحه 5-32

10.30497/leg.2016.2627

محمد روشن؛ علیرضا ترابی زیارتگاهی