نویسنده = �������� ���������� ����������
شرکت یک نفره در حقوق ایران و کامن‌لا

دوره 2، شماره 1، اردیبهشت 1395، صفحه 77-100

10.30497/leg.2016.2622

بهزاد پورسید؛ مجتبی شفیع زاده