نویسنده = ���������� �������������� ����������������
مبانی فقهی و حقوقی پرداخت نفقه به زن در ایام عده وفات

دوره 2، شماره 1، اردیبهشت 1395، صفحه 55-76

10.30497/leg.2016.2613

سیدمصطفی سعادت مصطفوی؛ ابراهیم جلالیان