نویسنده = ���������������� ��������
تحدید مسئولیت متصدی حمل و نقل دریایی در حقوق ایران و کنوانسیون‌های بین‌المللی

دوره 2، شماره 1، اردیبهشت 1395، صفحه 31-54

10.30497/leg.2016.2611

محسن ایزانلو؛ مرتضی بهادران شیروان؛ علی مهاجرانی