نویسنده = �������������� ��������������
مقایسه مزایا و معایب قرارداد استصناع و قرارداد BOT در اجرای پروژه‌های دولتی

دوره 2، شماره 1، اردیبهشت 1395، صفحه 5-30

10.30497/leg.2016.2609

نجادعلی الماسی؛ سیدمحمد امارتی موسوی