دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1394، صفحه 7-158 

مقاله تخصصی

1. مبادی و تحولات قانون مدنی کشورهای عربی

صفحه 7-28

حمید بهرامی احمدی؛ حمزه امینی نسب