اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

علی غلامی

حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشیار دانشگاه امام صادق علیه السلام

1355gholamiatgmail.com

مدیر داخلی

محمد هاشمی سیاوشانی

حقوق عمومی مدیر داخلی

moh.hashemi74atgmail.com