اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

علی غلامی

حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشیار دانشگاه امام صادق علیه السلام

1355gholamigmail.com

سردبیر

توکل حبیب زاده

حقوق بین الملل دانشگاه امام صادق علیه السلام

t_habibzadehisu.ac.ir

مدیر داخلی

محمد هاشمی سیاوشانی

حقوق عمومی مدیر داخلی

moh.hashemi74gmail.com

اعضای هیات تحریریه

حمید بهرامی احمدی

حقوق خصوصی دانشگاه ولیعصر

bahramy.hamidgmail.com

خیرالله پروین

حقوق عمومی دانشگاه تهران

khprvinut.ac.ir

محمدجواد جاوید

حقوق عمومی دانشگاه تهران

jjavidut.ac.ir

رضا موسی ‎زاده

حقوق بین الملل دانشکده امورخارجه

rmousazadeh8gmail.com

سیدمصطفی سعادت‎ مصطفوی

حقوق خصوصی دانشگاه امام صادق علیه السلام

m.mostafaviisu.ac.ir