دوره و شماره: دوره 5، شماره 1 - شماره پیاپی 8، بهار و تابستان 1398، صفحه 5-175 

مقاله تخصصی

1. بازتعریف قاعده اذن و آثار ناشی از آن

صفحه 5-24

محسن اسماعیلی؛ علی امرایی


3. قواعد عمومی حاکم بر انحلال عقود نیابتی

صفحه 41-72

علیرضا عالی پناه؛ عادل صالحی عارف


4. ماهیت توقیف قضایی

صفحه 73-98

علیرضا عالی پناه؛ مصطفی جاوید


5. نظام بازرسی در شرکت‌های تأمین سرمایه

صفحه 99-125

علیرضا عالی پناه؛ حمید ناصری منشادی