دوره و شماره: دوره 5، شماره 2 - شماره پیاپی 9، پاییز و زمستان 1398 
6. ماهیت رسیدگی به امر ورشکستگی

صفحه 135-156

حسین سیمایی صراف؛ امیر شقایق


7. ضرورت اصلاح مقررات ورشکستگی

صفحه 157-192

سهیل طاهری؛ حسین بالازاده