دوره و شماره: دوره 3، شماره 2 - شماره پیاپی 5، پاییز و زمستان 1396، صفحه 5-187 

مقاله تخصصی

1. اقسام رجوع از وصیت در فقه امامیه و حقوق ایران

صفحه 5-26

محمدحسن صادقی مقدم؛ محمد‌مهدی میرجلیلی