دوره و شماره: دوره 3، شماره 1 - شماره پیاپی 4، بهار و تابستان 1396، صفحه 5-185 
4. شرط عدم رجوع در طلاق رجعی در فقه امامیه و حقوق ایران

صفحه 97-124

محمود جمال الدین زنجانی؛ محمدمیلاد بمانیان گاوافشادی