دوره و شماره: دوره 2، شماره 2 - شماره پیاپی 3، پاییز و زمستان 1395، صفحه 5-172 

مقاله تخصصی

1. آثار تغییر جنسیت پس از عقد نکاح در حقوق ایران و فقه امامیه

صفحه 5-32

محمد روشن؛ علیرضا ترابی زیارتگاهی


6. نهاد چیست؟

صفحه 151-173

جان راجرز سرل؛ جعفر عسگری؛ علی مهاجرانی