نهاد چیست؟

نوع مقاله: مقاله تخصصی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه برکلی

2 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی

3 کارشناس ارشد حقوق خصوصی

چکیده

پرسش از واقعیت حقوقی ازجمله مسائل دشوار در طول تاریخ بوده است که ذهن بسیاری از اندیشمندان را به خود مشغول ساخته است. فیلسوفانی چون افلاطون این واقعیت را به‌مثل ارجاع می دادند. برخی نیز این واقعیت را از سنخ مفاهیم حقیقی دانسته و برای آن مابازای خارجی قائل شدند. برخی نیز آن را از سنخ مفاهیم ریاضی انگاشته. اما جان سرل با ارائه نظریه افعال گفتاری و به‌تبع آن واقعیت نهادی، به‌گونه‌ای دیگر مفاهیم حقوقی، اقتصادی و ارزشی تحلیل می‌کند. او بر تمایز دو نوع واقعیت یعنی واقعیت طبیعی و واقعیت نهادی تأکید می‌کند. این مقاله به‌طور خاص در مورد واقعیت نهادی سخن می گوید و با ارائه الگویی خاص در تعریف واقعیت نهادی یعنی " X در بافت C، Y محسوب است."، به تحلیلی نو در این خصوص دست می یازد. تحلیلی که به‌نوعی شباهت با نظریه اعتباریات در فرهنگ فلسفه اسلامی دارد.

کلیدواژه‌ها


Institutional fact, brutefact, status functions, the objective/ subjective distinction, the logical structure

De Soto, Hernando (2000), The Mystery of Capital: Why Capitalism Triumphs in the West and Fails Everywhere Else, New York: Basic Books.

Robbins, Lionel (1935), An Essay on the Nature and Significance of Economic Science, 2nd edn, London: Macmillan.

Searle, John R. (1990), ‘Collective Intentions and Actions’, in P. Cohen, J. Morgan, and M. E. Pollack (eds.), Intentions in Communication, Cambridge, MA: MIT Press; reprinted in

Searle, John R. (1995), The Construction of Social Reality, London: Allen Lane.

Searle, John R. (2001), Rationality in Action, Cambridge, MA: MIT Press.

Searle, John R. (2002) Consciousness and Language, Cambridge: Cambridge University Press, pp. 80-105