مفهوم بیمه کافی در حقوق حمل و نقل هوایی

نوع مقاله: مقاله تخصصی

نویسندگان

1 دکتری حقوق خصوصی

2 کارشناس ارشد حقوق خصوصی

چکیده

در خصوص حمل ‌و نقل هوایی در کلیه پرواز‌های بین‏المللی و پرواز‌های داخلی اکثر کشورهای جهان، کنوانسیون ورشو 1929و مونترال 1999 اجرا می‌گردند. مطابق ماده 50 کنوانسیون مونترال 1999، «دولت‌های عضو خواستارند که متصدیان حمل ‌و نقل آن‌ها اقدام به انعقاد بیمه کافی برای پوشش مسئولیت خود که ناشی از این کنوانسیون است، نمایند. دولت‌های عضو می‌توانند از متصدی حملی که به مقصد آن کشور به ارائه خدمات حمل ‌و نقل هوایی می‌پردازد، درخواست نمایند دلیل در اختیار داشتن بیمه کافی که مسئولیت ناشی از این کنوانسیون را پوشش دهد، ارائه نماید1 ». عنوان بیمه کافی شاید نخستین بار در کنوانسیون مونترال مورد اشاره واقع شد. برای پی بردن به مفهوم آن باید به تفسیر مواد کنوانسیون که در گرو کارهای مقدماتی تدوین کنوانسیون‌ها و نظر تدوین کنندگان آن است، رجوع نمود. با بررسی کارهای مقدماتی می‌توان به قصد و نیت طرف‌های پذیرنده کنوانسیون پی برد. از امور مقدماتی باید به مباحث، کنفرانس‌ها، پیش نویس و طرح اولیه کنوانسیون اشاره نمود. لذا این مقاله سعی دارد برای فهم عبارت «بیمه کافی» ماده 50 کنوانسیون مونترال، آن را با توجه به کارهای مقدماتی کنوانسیون‌ و متن آن مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد.

کلیدواژه‌ها


پیکارجو، کامبیز (1383)، «بیمه هواپیما و افزایش ضریب ایمنی پرواز، کاهش بار خسارت مالی و جانی ناشی از حوادث هوایی»، مجله صنعت حمل و نقل، ش240

جباری، منصور (1388)، «مروری بر اسناد حاکم بر حقوق حمل‌ونقل بین‏المللی هوایی و سیر تحول آن»، مجله پژوهش حقوق و سیاست، سال یازدهم، شماره 26

دستباز، هادی (1374)، بیمه کالا، کشتی و هواپیما، تهران: انتشارات دانشکده امور اقتصادی.

صدیق نوحی، مینا (1377)، «بیمه مسئولیت متصدیان و مالکان خطوط هواپیمایی»، فصلنامه صنعت بیمه، سال سیزدهم، شماره50

طاهرخورسندی، بهرام؛ پورجبار، امیر (1384)، «مقررات و قوانین هواپیماهای حمل و نقل تجاری عبوری از فضای کشور»، مجموعه مقالات سومین همایش ایمنی هوانوردی

کریمی، آیت (1386)، کلیات بیمه، تهران: انتشارات پژوهشکده بیمه (وابسته به بیمه مرکزی ج.ا.ا)

گلده، عبدالمجید (1372)، «پیدایش بیمه هواپیما»، فصلنامه بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سال هشتم، شماره1

ماحوزی، رحیمه (1389)، حقوق بیمه هوایی، تهران: انتشارات پژوهشکده بیمه

محمد زاده وادقانی، علیرضا و دیگری(1384)، «کنوانسیون راجع به یکنواخت کردن برخی مقررات حمل‌ و نقل هوایی بین‏المللی(ترجمه مواد کنوانسیون مونترال 1999)»، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شماره68.

محمود صالحی، جان علی (1376)، فرهنگ اصطلاحات بیمه و بازرگانی. تهران: انتشارات شرکت صادراتی سازمان صنایع ملی ایران.

 

منابع لاتین

Fernandez-Pena, Sebastian(October 2006), “Aviation Insurance: a Motreal 99 perspective, McGill University” ,Institute of Air and Space Law McGill University, Montreal, at 45-55.

Montreal Convention, art.50

Rod D. Margo(London: butterworths, 2000), Aviation Insurance, 3rd ed, at 19.

Second International Conference On Private International Law(October 1929), Warsaw, 4-12.

Verschoor, Diederiks(2001), An International to Air Law , New York: The Hague