بسم الله الرحمن الرحیم

دوفصلنامه «آموزه‌های حقوقی گواه» با رویکرد تبیینی و تحلیلی قصد دارد در حوزه‌های مختلف حقوقی (حقوق خصوصی، جزا و جرم‌شناسی، عمومی و بین‌الملل) به بررسی چالش‌های نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران و ارائه راهکارهای لازم در عرصه‌های نظری و عملی بپردازد.

 

 

 

شماره جاری: دوره 4، شماره 1 - شماره پیاپی 6، بهار و تابستان 1397، صفحه 5-139 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول مدیر داخلی
شاپا چاپی
2645-6400